Gedragskode van ‘n Superdokkie

 • Ek beskou dit as ‘n voorreg om tot Dokkieland toegelaat te word en sou dus strewe om enige bydrae te lewer ter uitbouïng en bevordering van ons skool, die aktiwiteite en tradisies.
 • Ek erken die reg van my mede-skoliere om, net soos ek, aanspraak te maak op kwaliteitonderig en sorg daarom dat onderwysers ongehinderd onderrig kan gee.
 • Ek sal strewe om my waardig te gedra teenoor die onderwysers deur hulle altyd met eerbied, respek en agting te behandel.
 • Ek besef dat ek die reëls in positiewe gesindheid moet aanvaar, nakom en gehoorsaam.
 • Ek erken die hoof, personeel en leerlingraad se gesag oor my en aanvaar die bilike uitoefening van hulle gesag.
 • My woord is my eer en eerlikheid, selfbeheersing, hoflikheid en vriendelikheid teenoor my meerderes, gelykes en minderes is deel van my daaglikse bestaan.
 • Ek besef die verantwoordelikheid om my eie goeie naam, die naam van my ouers/voogde en die van my skool altyd hoog te hou.
 • Ek glo dat gewoontes, soos: rook, drank, dwelms, krutaal en dies meer, verkeerd is en sal poog om my daarvan te weerhou.
 • Ek sal poog om my van enige wangedrag, soos: bedrog, laster, diefstal, vandalisme, wapen besit, onsedelikheid, aanranding, moord, verkragting, besit, gebruik of handelyf van enige onwettige middel te weerhou.
 • Ek onderneem om die skool gereeld en pligsgetrou by te woon.
 • Ek sal deur hulp, betroubaarheid, deelname en hardewerk deelwees van my skool en my so toerus om ‘n waardige burger van ons land te word.
 • Ek is trots op myself, my skool, my taal, my omgewing.
 • Ek onderneem om enige probleme wat ek ondervind, met vrymoedigheid met die hoof, adjunkhoof of ‘n personeellid te bespreek.
 • Ek dank God vir geleenthede en talente en sal my bes probeer om altyd volgens my vermoeë te presteer om sodoende almal wat in my belangstel, nie teleur te stel nie.
 • Die uitlewing van my Christelike beginsels geniet by my die hoogste prioriteit en daarom sal ek probeer om in my optrede teenoor almal onbesproke te wees.
 • Ek aanvaar hierdie kode as gids vir my gedrag en sal te alle tye probeer om daarvolgens op te tree.
 • Ek besef ook dat, indien ek in enigiets mag faal, ek my blootstel aan optrede. Ek sal egter steeds probeer om my foute reg te maak en te verbeter.

Skoollied

Hier in die wydste vlaktes,

By Kliprivier en Vaal,

verrys on Hoërskool Malan

waarby geen skool kan haal;

Hier boor die rook die bloute in,

gespierde arms smee die staal;

Hier word die toekoms vasgelê,

met rykdom van die grond gehaal.

Ons sal handhaaf ons sal bou,

met die wagwoord:”Wees Getrou!”

Ons sal handhaaf ons sal bou,

met die wagwoord:”Wees Getrou!”

Ons samel vlytig kennis,

werk dag na dag getrou;

En op die sportveld wil ons wen,

ons moeder net vir jou;

Die grote Doktor gaan ons voor;

hy wys presies waar ons moet delf,

Met wyse woorde: ‘Glo in God…

Ja, glo in God, jou Volk, jouself!’

Ons sal handhaaf ons sal bou,

met die wagwoord:”Wees Getrou!”

Ons sal handhaaf ons sal bou,

met die wagwoord:”Wees Getrou!”